AVISO LEGAL

Novela visual sobre o amor

En cumprimento co recollido no artigo 10 da lei 34/2002, de 11 de xullo, de Servicios da Sociedade da Información e do Comercio Electrónico (LSSI-CE), exponse o seguinte:

O presente dominio tiprimeiro.gal (en adiante, “a páxina web”) está rexistrado a nome de MELGO CINEMA SL (en adiante, “o titular”), co CIF B70567672, domicilio en RÚA ORILLAMAR 35 4 CENTRO – 15002 A CORUÑA, e dirección de correo electrónico info@melgocinema.com

CONDICIÓNS DE USO

As presentes condicións de uso da páxina web regulan os termos de acceso e uso de todos ou parte dos seus contidos e servizos. Dito acceso e uso por parte do usuario supón a aceptación das condicións de uso. Por tanto, o usuario asume calquera responsabilidade que se puidera derivar do seu incumprimento.

O usuario non poderá utilizar a páxina web para actividades contrarias á Lei, a boa fe, a moral e a orde pública.

O usuario non poderá utilizar a páxina web para transmitir, almacenar, divulgar, promover ou distribuír datos ou contidos que sexan portadores de virus ou calquera outro código informático malicioso, deseñados para interromper, prexudicar ou destruír o funcionamento de calquera programa ou equipo informático ou de telecomunicacións.

Quedan expresamente prohibidas a reprodución, a distribución e a comunicación pública con fines comerciais da totalidade ou parte dos contidos da páxina web, en calquera soporte e por calquera medio técnico, sen a autorización expresa do titular. Asimesmo, queda prohibida a difusión, almacenamento e/ou xestión de datos ou contidos que infrinxan dereitos de terceiros ou calquera normativa reguladora de dereitos de propiedade intelectual ou industrial, a menos que se conte coa debida autorización por parte dos propietarios dos dereitos.

O titular non garante a dispoñibilidade continua e permanente do acceso e uso da páxina web, quedando deste modo sen responsabilidade por posibles danos e prexuízos causados como consecuencia da falta de dispoñibilidade do servizo por motivos de forza maior ou erros nas redes telemáticas de transferencia de datos, alleos á súa vontade, ou por desconexións realizadas por traballos de mellora ou mantemento dos equipos e sistemas informáticos. Asimesmo, non se responsabiliza das posibles omisións, perdas de información, datos, configuracións, accesos indebidos ou vulneración da confidencialidade que teña orixe en problemas técnicos, de comunicacións ou causas humanas, provocados por terceiros ou non imputables á páxina web.

A presenza de calquera hipervínculo entre a páxina web e calquera outra páxina web exclúe ao titular de responsabilidade polos contidos ou servizos postos a disposición do público en aquelas outras páxinas webs, así como das informacións e manifestacións incluídas nas mesmas.

O titular non se fai responsable dos danos e prexuízos de calquera natureza que puideran derivar da falta de utilidade, adecuación ou validez da páxina web e/ou dos seus servizos ou contidos para satisfacer necesidades, actividades ou resultados concretos ou expectativas do usuario.

As presentes condicións de uso ríxense pola lexislación española. O titular e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que lles puidera corresponder, sométense á Xurisdicción dos Xulgados e Tribunais do domicilio do usuario para cantas cuestións puideran suscitarse ou accións exercitarse derivadas da prestación do servizo da páxina web e dos seus contidos e sobre a interpretación, aplicación, cumprimento ou incumprimento do aquí establecido. No suposto de que o usuario teña o domicilio fóra de España, a empresa e o usuario, con renuncia expresa a calquera outro foro que lles puidera corresponder, sométense á Xurisdicción dos Xulgados e Tribunais de A CORUÑA.

O titular resérvase a facultade de modificar en calquera momento, e sen previo aviso, a estrutura, deseño, contidos e condicións de uso da páxina web.